واژگان تصویری ۵۰۴ ؛ درس ۲۸- واژگان ۷-۱۲

واژگان تصویری ۵۰۴ ؛ درس ۲۸- واژگان ۷-۱۲

بنام خدا راهنمای نوع کلمه n. = noun (اسم) v. = verb (فعل) adj. = adjective (صفت) adv. = adverb (قید) prep. = preposition (حرف اضافه) ۷ disaster /dɪ’zɑːstər/ n. رویدادی اتفاقی مثل سیل، زلزله، یا تصادف که باعث ایجاد

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۷- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۷- واژگان ۱-۶)

بنام خدا راهنمای نوع کلمه n. = noun (اسم) v. = verb (فعل) adj. = adjective (صفت) adv. = adverb (قید) prep. = preposition (حرف اضافه) ۱ despite /dɪˈ spaɪt/ prep. بیانگر این است که چیزی اتفاق افتاده یا درست است، اگرچه

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۲- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۲- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس ۲۲ / واژه اول warden ● شخصی که مسئول جای خاصی است و مراقب است قوانین آنجا به درستی اجرا شوند؛ نگهبان؛ زندانبان synonym: warder antonym: –   مثال تصویری The prison warden was wary not to

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۹- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۹- واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا درس نهم / واژه هفتم resist ● جلوی خود را گرفتن در مقابل چیزی که خیلی دوست دارید؛ مقاومت کردن زمانی که مجبور به انجام کاری می شوید؛ ایستادگی کردن؛ پایداری کردن   مثال تصویری Behdad Salimi resisted

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا درس چهارم / واژه هفتم theory ● یک ایده یا مجموعه ای از ایده ها که چیزی را در مورد زندگی یا جهان توضیح می دهد، مخصوصاً ایده ای که هنوز کاملاً اثبات نشده است؛ نظریه   مثال