واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۲- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۲- واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا راهنمای نوع کلمه n. = noun (اسم) v. = verb (فعل) adj. = adjective (صفت) adv. = adverb (قید) prep. = preposition (حرف اضافه) ۷ signify /ˈ sɪgnɪfaɪ/ v. نماینده، معنی یا نشانه چیزی بودن؛ با اشاره فهماندن؛

واژگان تصویری ۵۰۴ ؛ درس ۲۸- واژگان ۷-۱۲

واژگان تصویری ۵۰۴ ؛ درس ۲۸- واژگان ۷-۱۲

بنام خدا راهنمای نوع کلمه n. = noun (اسم) v. = verb (فعل) adj. = adjective (صفت) adv. = adverb (قید) prep. = preposition (حرف اضافه) ۷ disaster /dɪ’zɑːstər/ n. رویدادی اتفاقی مثل سیل، زلزله، یا تصادف که باعث ایجاد

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۷- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۷- واژگان ۱-۶)

بنام خدا راهنمای نوع کلمه n. = noun (اسم) v. = verb (فعل) adj. = adjective (صفت) adv. = adverb (قید) prep. = preposition (حرف اضافه) ۱ despite /dɪˈ spaɪt/ prep. بیانگر این است که چیزی اتفاق افتاده یا درست است، اگرچه

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۲- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۲- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس ۲۲ / واژه اول warden ● شخصی که مسئول جای خاصی است و مراقب است قوانین آنجا به درستی اجرا شوند؛ نگهبان؛ زندانبان synonym: warder antonym: –   مثال تصویری The prison warden was wary not to

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۹- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۹- واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا درس نهم / واژه هفتم resist ● جلوی خود را گرفتن در مقابل چیزی که خیلی دوست دارید؛ مقاومت کردن زمانی که مجبور به انجام کاری می شوید؛ ایستادگی کردن؛ پایداری کردن   مثال تصویری Behdad Salimi resisted

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۸- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۸- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس هشتم / واژه اول exaggerate ● چیزی را بهتر، بزرگ تر، بدتر و … تر از آن چیزی که واقعاً هست نشان دادن؛ مبالغه کردن؛ اغراق کردن   مثال تصویری My friend was undoubtedly exaggerating when he

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۷- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۷- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس هفتم / واژه اول postpone ● تغییر دادن تاریخ یا ساعت یک رویداد یا کار برنامه ریزی شده به وقت دیگری؛ به تعویق انداختن؛ به تأخیر انداختن   مثال تصویری The flight time was postponed due to