دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۳، بخش ۱، فعالیت های روزانه

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۳، بخش ۱، فعالیت های روزانه

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۳ / بخش ۱ / فعالیت های روزانه مدرس: استاد رمضانی برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره، مشاهده تمام ویدئوها و ثبت نام می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@)

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۲، بخش ۳، بیان وقت و ساعت

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۲، بخش ۳، بیان وقت و ساعت

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۲ / بخش ۳ / بیان وقت و ساعت مدرس: استاد رمضانی برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره و ثبت نام می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۲، بخش ۲، موقعیت و مکان، وضع هوا

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۲، بخش ۲، موقعیت و مکان، وضع هوا

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۲ / بخش ۲ / موقعیت و مکان، وضع هوا برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۲، بخش ۱، هویت، سن، شغل

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۲، بخش ۱، هویت، سن، شغل

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۲ / بخش ۱ / هویت، سن، شغل برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۶، تمرین مکالمه

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۶، تمرین مکالمه

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۱ / بخش ۶ / تمرین مکالمه برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۵، معرفی کردن

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۵، معرفی کردن

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۱ / بخش ۵ / معرفی کردن برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۴، عذرخواهی و اظهار تأسف

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۴، عذرخواهی و اظهار تأسف

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۱ / بخش ۴ / عذرخواهی و اظهار تأسف برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۳، سوال از نام

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۳، سوال از نام

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۱ / بخش ۳ / سوال از نام برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۲، خداحافظی

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۲، خداحافظی

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۱ / بخش ۲ / خداحافظی برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۱، سلام و احوالپرسی

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۱، سلام و احوالپرسی

دوره مجازی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی جلسه ۱ / بخش ۱ / سلام و احوالپرسی برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری این دوره می توانید به کانال زیر در تلگرام (babaenglishtuts@) مراجعه کنید.