درس ۱۸ / وسواسی

Don’t make a fuss over it.
ترجمه وسواس به خرج نده.

 

Don’t be too particular.
ترجمه سخت پسند نباش.

 

Don’t be too choosy.
ترجمه وسواسی نباش.

 

Don’t get so hung up on that.
ترجمه روی آن زیاد زوم نکن.

 

Don’t make a big deal out of it.
ترجمه زیاد قضیه را بزرگ جلوه نده.

 

Don’t blow it out of proportion.
ترجمه زیاد قضیه را بزرگ نکن.

 

Don’t make it sound like a big deal.
ترجمه زیاد قضیه را بزرگ نکن.

 

Don’t make a storm in a teacup.
ترجمه یک موضوع کوچک و اینقدر بزرگش نکن.

 

Don’t be too much.
ترجمه شورشو دیگه در نیار.

 

I think you’re getting too much.
ترجمه فکر می کنم شما دارید یک کمی زیاده روی می کنید.

 

Don’t be nitty gritty.
ترجمه مته به خشخاش نگذار. (وسواس به خرج نده.)

 

They just spice things a little bit.
ترجمه آنها پیاز داغ آنرا کمی زیاد می کنند. (جدی تر از آنچه که هست جلوه می دهند.)
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۸)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *