بنام خدا

📚 مکالمه ۹ ، تماس با یک دوست

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید با دوست خود تماس بگیرید و در مورد تکالیف منزل سوال بپرسید.

مکالمه
Marta Hi, Alina?
Alina Yes?
Marta This is Marta, from English class.
Alina Oh, hi Marta.
Marta Listen, I wasn’t in in class on Friday. Could you tell me the homework assignment?
Alina Yeah sure, but I’m not home right now… could I e-mail it to you?
Marta Sure, that would be great.
ترجمه

مارتا سلام، الینا؟
الینا بله؟
مارتا مارتا صحبت می کنه، از کلاس انگلیسی.
الینا اوه، سلام مارتا.
مارتا گوش کن، من جمعه در کلاس نبودم. ممکنه تکالیف منزل رو بهم بگی؟
الینا آره البته، اما الان خونه نیستم… میتونم اونو بهت ایمیل بزنم؟
مارتا مطمئناً، عالی میشه.

 

واژگان مهم

This is Marta = مارتا صحبت می کنه / پشت خطه (در تلفن)
homework = تکالیف منزل
assignment = تکلیف، مشق، وظیفه
sure = مطمئناً، حتماً
right now = همین الان
great = عالی

0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۹ ؛ تماس با یک دوست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *