بنام خدا

📚 مکالمه ۱۰ ، دیدن اتفاقی پسر همکار

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید شکل درست نام خود را بگویید و بخاطر اشتباه گفتن عذرخواهی کنید.

مکالمه
Ms. Jones Excuse me, aren’t you Beth Fileo’s son – Mike, right?
Ike Yes, I am. Actually it’s Ike… no M, just I-K-E.
Ms. Jones Oh, Ike. Sorry about that. I’m Liz Jones. I work with your mother.
Ike Oh, of course. Good to see you again, Ms. Jones.
ترجمه

خانم جونز ببخشید، تو پسر بث فیلئو نیستی – مایک، درسته؟
آیک بله هستم. در واقع آیک هست… بدون م، فقط آ-ی-ک.
خانم جونز اوه آیک. ببخش منو بابت اون. من لیز جونز هستم. با مادرت کار می کنم.
آیک اوه البته. از دیدن دوباره شما خوشحالم، خانم جونز٫

 

واژگان مهم

son = فرزند پسر
right = درست، صحیح
actually = در واقع، حقیقتاً
sorry = متأسف
of course = البته
again = دوباره

0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۰ ؛ دیدن اتفاقی پسر همکار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *