بنام خدا
فصل ۲، !Playtime / درس ۳

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بده، اشاره و تکرار کن.

kite , bike , train , game , scooter

بادبادک ، دوچرخه ، قطار ، بازی (آتاری دستی) ، اسکوتر (روروک دستی)

۲. Listen and sing.
۲. گوش بده و سرود بخون.
۳. Sing and do.
۳. بخون و انجام بده.

Let’s sing!
Toys, toys, toys!
بیا سرود بخونیم!
اسباب بازی ها، اسباب بازی ها، اسباب بازی ها!

Toys, toys, toys, toys,
toys, toys, toys!

اسباب بازی ها، اسباب بازی ها،
اسباب بازی ها، اسباب بازی ها،

This is my big red kite,
my big red kite,
my big red kite.
This is my big red kite,
I love toys!

این بادبادک قرمز بزرگ منه،
بادبادک قرمز بزرگ من،
بادبادک قرمز بزرگ من.
این بادبادک قرمز بزرگ منه،
من اسباب بازی ها رو دوست دارم!

Toys, toys, toys, toys, …
This is my big blue bike, …
Toys, toys, toys, toys…
This is my big, green train. …

اسباب بازی ها، اسباب بازی ها، اسباب بازی ها، اسباب بازی ها، …
این دوچرخه آبی بزرگ منه،…
اسباب بازی ها، اسباب بازی ها، اسباب بازی ها، اسباب بازی ها…
این قطار بزرگ سبز منه.

0
فمیلی ۱، فصل ۲ / درس ۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *