بنام خدا
فصل ۲، !Playtime / درس ۵

توضیحات استاد

۱. Point to an animal and a toy. Say the words.
۱. به یک حیوون و یک اسباب بازی اشاره کنید. کلمات رو بگین.
۲. Read and listen to the poem.
۲. این شعر رو بخونید و گوش بدید.

My favorite…
… مورد علاقه من

What’s my favorite toy?
My favorite one of all.
Is it my scooter? Is it my doll?
No, it’s my orange ball.

اسباب بازی مورد علاقه من چیه؟
مورد دلخواه من از همه.
آیا اسکوتر منه؟ آیا عروسک منه؟
نه، توپ نارنجی منه.

What’s my favorite color?
What do you think?
Is it yellow? Is it white?
No, it’s the color pink.

رنگ دلخواه من چیه؟
چی فکر می کنی؟
زرده؟ سفیده؟
نه، رنگ صورتیه.

What’s my favorite animal?
Try to guess the word.
Is it a zebra? Is it a cat?
No, it’s a pretty bird.
Holly, age 7

حیوون مورد علاقم چیه؟
سعی کن کلمه رو حدس بزنی.
آیا یک گور خره؟ آیا یک گربست؟
نه، یک پرنده قشنگه.
هولی، هفت ساله

۳. Read again and write.
۳. دوباره بخونید و بنویسید.

My favorite toy is a ball .
My favorite color is _______.
My favorite _______ is a bird.

اسباب بازی مورد علاقه من یک توپ هست.
رنگ مورد علاقه من صورتیه.
حیوون مورد علاقه من یک پرندست.

1+
فمیلی ۱، فصل ۲ / درس ۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *