بنام خدا
فصل ۲، !Playtime / درس ۸
Project

توضیحات استاد

۱. Listen and write the number.
۱. گوش بده و شماره (تصاویر مورد نظر رو به ترتیب) بنویس.

۲. Project. Make a math board game.
۲. طرح. یک بازی تخته ی ریاضی درست کن.

۱. Draw picture addition problems.

۱. تصویر مسئله های جمع بکش.

۲. Write addition problems.

۲. مسئله های جمع بنویس.

۳. Say the addition problems.

۳. مسئله های جمع رو بگو.

۴. Play the game with friends.

۴. این بازی رو با دوستان بازی کن.

۳. Talk about your project.
۳. در مورد طرحت صحبت کن.

There are five pencils and three balls. Five plus three equals eight.

پنج مداد با سه توپ وجود داره. پنج به اضافه ی سه مساوی با هشت.

0
فمیلی ۱، فصل ۲ / درس ۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *