بنام خدا
فصل ۳، !This is my nose / درس ۲

توضیحات استاد

۱. Listen to the story again and repeat. Act.
۱. به داستان دوباره گوش بده و تکرار کن. نقش بازی کن. (به لینک درس قبلی (اول) در پایین مراجعه کنید)

۲. Look and say.
۲. نگاه کنین و بگین.

Let’s learn!
بیاین یاد بگیریم!

one arm , two arms
These are my arms.
This is my nose.

یک بازو/دست ، دو بازو/دست
اینها دست های منه.
این بینی منه.

۳. Write.
۳. بنویس.
This is  ,  These are
این است ، اینها هستند

۱. These are my legs.
۲. _______ my arms.
۳.
a. _______ my face.
b. ______ my nose.
c. ______ my ears.

۱. اینها پاهای منه.
۲. اینها بازوها/دست های منه.
۳.
الف. این صورت منه.
ب. این بینی منه.
ث. اینها گوش های منه.

۴. Circle.

۴. دور خط دار کنید. (با توجه به تصویر مفرد یا جمع بودن را مشخص کنید)

۱. legs / leg
۲. arm / arms
۳. legs / leg
۴. arms / arm

0
فمیلی ۱، فصل ۳ / درس ۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *