بنام خدا
فصل ۵، ?Where’s the ball / درس ۶

توضیحات استاد

۱. Listen and number.
۱. گوش بدید و شماره گذاری کنید.

۱. It’s on the slide.
۲. She’s under the tree.
۳. It’s in the tree.
۴. It’s in the bag.
۵. It’s in the goal.

۲. Ask and answer.
۲. بپرسید و پاسخ بدید.

A: Where’s the girl? B: She’s under the tree.
A: …………………? B: ……………………. .
A: …………………? B: ……………………. .
A: …………………? B: ……………………. .
A: …………………? B: ……………………. .

۳. Circle the capital letters at the start of the names.
۳. دور حروف بزرگ در اول اسم ها خط بکشید.
This is Tim.

۱. My name’s Rosy.
۲. This is Billy.
۳. Look at Billy and Rosy.
۴. Good try, Tim.
۵. Billy is two.
۶. Rosy is a student.

۱. اسم من رزی هست.
۲. این بیلی هستش.
۳. به بیلی و رزی نگاه کن.
۴. تلاش خوبی بود، تیم.
۵. بیلی دو سالست.
۶. رزی یک دانش آموزه.

0
فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *