درس ۵ / آمد و شد

Where are you off to?
ترجمه کجا داری می ری؟

 

I have a lot to get done.
ترجمه خیلی کار دارم که باید انجام بدم.

 

I have a little bit of catching up to do.
ترجمه یک کمی کارهای عقب مونده دارم که باید انجام بدم.

 

We have got things to take care of.
ترجمه کار و زندگی داریم ها!

 

I will be back before you know it.
ترجمه تا چشم بهم بزنی من برگشتم.

 

I will be back in a jiffy.
ترجمه در یک چشم به هم زدن برمیگردم.

 

I will be back in a flash.
ترجمه در یک چشم به هم زدن برمیگردم.

 

I’ll be back in a split second.
ترجمه بالفور برمی گردم. / سه سوته بر می گردم.

 

I’ll be back in no time.
ترجمه فوراً برمی گردم.

 

I will be back right away.
ترجمه الساعه بر میگردم.

 

I will be back as soon as possible.
ترجمه در اسرع وقت برمیگردم.

 

I will be back in the course of one hour.
ترجمه ظرف مدت یک ساعت برمیگردم.

 

There and back, I’ll have done it.
ترجمه تا بری برگردی آنرا انجام خواهم داد.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۵)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *