بنام خدا

● دلیلی که برای توجیه رفتاری ارائه می شود که دلیل واقعی نیست؛ بهانه؛ دستاویز؛ عذر

 

مثال تصویری

Farhad always uses his usual pretext and complains about his backache when his boss orders him to lift the boxes.
ترجمه فرهاد همیشه از بهانه معمولش استفاده می کند و از کمر دردش می نالد وقتی که رئیسش به او دستور می دهد جعبه ها را بلند کند.

 

● ساختن یا ابداع کردن چیزی؛ تولید کردن؛ از خود در آوردن مطلبی معمولاً با قصد مکر و حیله

 

مثال تصویری

Nowadays industrial robots can easily fabricate lots of products in less than an hour.
ترجمه امروزه ربات های صنعتی به راحتی می توانند محصولات زیادی را در کمتر از یک ساعت تولید کنند.

 

● ماهر و چیره دست در استفاده از دست یا ذهن؛ خبره؛ زرنگ

 

مثال تصویری

Everyone in the company considers Hamid as an adroit employee because he does his works very fast and with notable tact.
ترجمه همه در شرکت حمید را به عنوان یک کارمند خبره در نظر می گیرند زیرا او کارهایش را خیلی سریع و با تدبیر قابل توجهی انجام می دهد.

 

● از حرکات دست و سر و بدن برای فهماندن مطلبی بجای صحبت کردن استفاده کردن؛ با ژست فهماندن

 

مثال تصویری

The police officer gesticulated the stop sign to show me that I entered the one way street.
ترجمه افسر پلیس علامت ایست را با ژست فهماند تا به من نشان دهد که وارد خیابان یک طرفه شده ام.

 

● دقت زیاد نسبت به خطر یا سختی ممکن؛ هشیار بودن نسبت به اتفاقات در حال وقوع؛ محتاط؛ مراقب

 

مثال تصویری

The vigilant sniper was aware of the suspicious activities were happening in the vicinity.
ترجمه تک تیرانداز هشیار از فعالیت های مشکوکی که در اطراف در جریان بود آگاه بود.

 

آزمون
  • 1. The shootings at Columbine High School made educators much more ............. .
  • 2. My nephew is quite ............. at making model airplanes.
  • 3. Most fishermen can ............. a story about the size of the one that got away.
  • 4. Her ........... of being tired did not fool us for an instant.
  • 5. I often marvel as I watch the traffic officer ............ at the onrushing cars.
Submit
0
۱۱۰۰ واژه (هفته ۲/روز ۳)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *