دستور زبان انگلیسی: سوالات بله/خیر و پاسخ کوتاه فعل بودن

دستور زبان انگلیسی: سوالات بله/خیر و پاسخ کوتاه فعل بودن

بنام خدا 📚 درس ۱ . بخش ۳ 📝 سوالات بله/خیر فعل بودن با تغییر جای فعل بودن و فاعل براحتی ساخته می شود. 💡سوالات بله/خیر (yes/no questions): 🔹Are you an architect?  Yes, I am. / No, I’m not. 🔸Is

دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

بنام خدا 📚 درس ۱ . بخش ۲ 📝 اسم ها در زبان انگلیسی با اضافه شدن s یا es جمع (plural) می شوند. البته شکل بی قاعده جمع هم وجود دارد که بعدها توضیح داده خواهد شد. 💡اسم های