واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۲- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۲- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس ۲۲ / واژه اول warden ● شخصی که مسئول جای خاصی است و مراقب است قوانین آنجا به درستی اجرا شوند؛ نگهبان؛ زندانبان synonym: warder antonym: –   مثال تصویری The prison warden was wary not to

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۹- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۹- واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا درس نهم / واژه هفتم resist ● جلوی خود را گرفتن در مقابل چیزی که خیلی دوست دارید؛ مقاومت کردن زمانی که مجبور به انجام کاری می شوید؛ ایستادگی کردن؛ پایداری کردن   مثال تصویری Behdad Salimi resisted

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۸- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۸- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس هشتم / واژه اول exaggerate ● چیزی را بهتر، بزرگ تر، بدتر و … تر از آن چیزی که واقعاً هست نشان دادن؛ مبالغه کردن؛ اغراق کردن   مثال تصویری My friend was undoubtedly exaggerating when he

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۷- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۷- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس هفتم / واژه اول postpone ● تغییر دادن تاریخ یا ساعت یک رویداد یا کار برنامه ریزی شده به وقت دیگری؛ به تعویق انداختن؛ به تأخیر انداختن   مثال تصویری The flight time was postponed due to

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس چهارم / واژه اول vapor ● غلظت قطرات بسیار ریز مایع که در هوا معلق هستند مثلا بدلیل حرارت دادن مایع؛ بخار   مثال تصویری When the water is boiled, vapor rises from the kettle. ترجمه وقتی

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱ – واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱ – واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا درس اول / واژه هفتم hardship ● سختی، دشواری، شرایطی که سخت یا نامطلوب باشد بخاطر اینکه شما پول، غذا یا لباس کافی ندارید.   مثال تصویری The miners face many hardships when they work in a mine.

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس اول / واژه اول abandon ● معنی ١- ترک کردن کسی، معمولاً کسی که مسئولیتش را به عهده دارید بدون قصد بازگشتن؛ ترک یک مکان مخصوصاً به این دلیل که ماندن در آن غیر ممکن یا خطرناک