دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

بنام خدا 📚 درس ۱ . بخش ۲ 📝 اسم ها در زبان انگلیسی با اضافه شدن s یا es جمع (plural) می شوند. البته شکل بی قاعده جمع هم وجود دارد که بعدها توضیح داده خواهد شد. 💡اسم های