واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس چهارم / واژه اول vapor ● غلظت قطرات بسیار ریز مایع که در هوا معلق هستند مثلا بدلیل حرارت دادن مایع؛ بخار   مثال تصویری When the water is boiled, vapor rises from the kettle. ترجمه وقتی

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱ – واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱ – واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا درس اول / واژه هفتم hardship ● سختی، دشواری، شرایطی که سخت یا نامطلوب باشد بخاطر اینکه شما پول، غذا یا لباس کافی ندارید.   مثال تصویری The miners face many hardships when they work in a mine.

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس اول / واژه اول abandon ● معنی ١- ترک کردن کسی، معمولاً کسی که مسئولیتش را به عهده دارید بدون قصد بازگشتن؛ ترک یک مکان مخصوصاً به این دلیل که ماندن در آن غیر ممکن یا خطرناک