درس ۱۷ / رازداری کردن

Keep it to yourself.
ترجمه بین خودمون بمونه.

 

Keep it under your hat.
ترجمه به کسی حرفی نزن.

 

Never a word to a soul.
ترجمه به هیچ کس حرفی نزن.

 

Don’t let the news get around.
ترجمه اجازه نده که خبر به جایی درز پیدا کنه.

 

Don’t let the cat out of the bag.
ترجمه اجازه نده کسی از این موضوع بویی ببره.

 

Don’t let the news get out.
ترجمه اجازه نده که خبر به جایی درز کنه.

 

Off the record!
ترجمه بین خودمون باشه ها!

 

It’s a secret that I wouldn’t tell anyone in the world.
ترجمه آن یک رازی است که به هیچ وجه به کسی نخواهم گفت.

 

Just between you, me and the lamb post / and the curb.
ترجمه فقط بین خودم و خودت باشه؛ هیچ کس دیگه متوجه نشه.

 

It’s an open secret.
ترجمه این یک راز برملا شده است.

 

It’s an open letter.
ترجمه این یک نامه ی سرگشاده است.

 

Do it on private.
ترجمه به طور محرمانه آن را انجام بده.

 

Don’t worry! I will be discrete about it.
ترجمه نگران نباش! به کسی حرفی نخواهم زد.

 

Just hash it up from dad.
ترجمه به بابا چیزی نگو. (پیش بابا صدایش را در نیار.)

 

Keep mum about it.
ترجمه درباره آن قضیه چیزی نگو (لو نده).

 

Not a word to anyone.
ترجمه به احدی چیزی نگو.

 

Not a word to a soul.
ترجمه به احدی حرفی نزن.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۷)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *