بنام خدا

📚 درس ۵ . بخش ۱

📝 برای سوال در مورد زمان با فعل بودن از what time (چه ساعتی) برای پرسش از ساعت، what day (چه روزی) برای پرسش از روز و when (چه وقتی) برای سوال از زمان یک رویداد و … استفاده می شود.

⬅️ سوال زمان با what time:

🔹What time is it?
🔸It’s seven thirteen.

🔹What times the class?
🔸It’s eleven five.

🔹ساعت چند است؟
🔸هفت و سیزده دقیقه است.

🔹کلاس ساعت چند است؟
🔸یازده و پنج دقیقه است.

سوالات زمان با فعل بودن سوالات زمان با فعل بودن

⬅️ سوال زمان با what day:

🔹What day is the tennis match?
🔸It’s on Monday 7th Mehr.

🔹مسابقه تنیس چه روزی است؟
🔸در دوشنبه هفتم مهر است.

سوالات زمان با فعل بودن

⬅️ سوال زمان با when:

🔹Whens Imam Mahdi’s (pbuh) birthday?
🔸It’s on Sha’ban fifteenth.

🔹تولد امام زمان (ع) کی است؟
🔸در پانزدهم شعبان است.

سوالات زمان با فعل بودن

مخفف ها
What time is = What time‘s
When is = When‘s

💡مراقب باشید! با ضمیر it شکل های بالا به صورت مخفف نمی آیند و تنها با اسم ها به این صورت بیان می شوند.

What time is it? ✅ What time’s the class? ✅ نه What time‘s it? 🚫
When is it? ✅ When’s the meeting? ✅ نه When‘s it? 🚫

0
دستور زبان انگلیسی: سوالات زمان با فعل بودن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *