بنام خدا

📚 درس ۶ . بخش ۶

برای پرسش از ماهیت، چرایی و انتخاب ها در زمان حال ساده از کلمات استفهامی what و why و which استفاده می کنیم. بعد از این کلمات در جمله ی سوالی از فعل کمکی do/does استفاده می کنیم.

⬅️ سوال از ماهیت با what و فعل کمکی do/does:

🔹What do you need?
🔸I need a box of milk.

🔹چه چیزی نیاز داری؟
🔸یک پاکت شیر نیاز دارم.

سوالات زمان حال ساده با what، why و which

🔹What does he want?
🔸A piece of cake.

🔹او چه چیزی می خواهد؟
🔸یک تکه کیک.

سوالات زمان حال ساده با what، why و which

⬅️ سوال از چرایی با why و فعل کمکی do/does:

💡 نکته!

از because به معنی «زیرا، چون» بعد از سوال با why می توان استفاده کرد.

🔹Why do you study hard?
🔸Because I have an exam.

🔹چرا سخت مطالعه می کنی؟
🔸چون یک امتحان دارم.

سوالات زمان حال ساده با what، why و which

🔹Why do they exercise?
🔸Because they want to be healthy.

🔹چرا آنها ورزش می کنند؟
🔸چون می خواهند سالم باشند.

سوالات زمان حال ساده با what، why و which

⬅️ سوال از انتخاب ها با which و فعل کمکی do/does:

💡 نکته!

از واژه one به صورت مفرد و ones جمع به مفهوم «شیء مورد نظر» و معادل تقریبی فارسی حرف «ه» است.
مثلا می گوییم: کدام کلاهو دوست داری؟ مورد آبی را. یا آبیه را.

🔹Which T-shirt does he want?
🔸The green one.

🔹او کدام تی شرت را می خواهد؟
🔸سبزه را.

سوالات زمان حال ساده با what، why و which

🔹Which pants do you like?
🔸The blue ones.

🔹کدام شلوار را دوست داری؟
🔸آبیه را.

سوالات زمان حال ساده با what، why و which

ساختار
What/Why do I/you/we/they/Ali and Reza want?
What/Why does he/she/Ali want?
11+
دستور زبان انگلیسی: سوالات زمان حال ساده با why، what و which

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *