بنام خدا

📚 درس ۷ . بخش ۱

در سومین شخص مفرد زمان حال ساده که با ضمایر he ، she و it و نام یک شخص مثل علی می آید به فعل حرف s یا es با توجه به تلفظ حرف آخر اضافه می شود. و همچنین استثناهایی هم در چند فعل مثل have و go وجود دارد که به صورت بی قاعده می آیند.

همچنین در افعالی مانند study با اضافه شدن es حرف y تبدیل به i می شود: he studies

⬅️ اضافه شدن s به اکثر افعال در سومین شخص مفرد:

🔹He combs his hair every morning.

🔹او موهایش را هر صبح شانه می زند.

s- سومین شخص مفرد در زمان حال ساده

🔸The Earth orbits around the Sun.

🔸زمین به دور خورشید می چرخد.

s- سومین شخص مفرد در زمان حال ساده

⬅️ اضافه شدن es به افعالی که به s ، sh ، ch و x ختم می شوند.

🔹Farid brushes his teeth every night.

🔹فرید دندان هایش را هر شب مسواک می زند.

s- سومین شخص مفرد در زمان حال ساده

🔸He watches TV twice a day.

🔸او دوبار در روز تلویزیون نگاه می کند.

s- سومین شخص مفرد در زمان حال ساده

 

افعال بی قاعده
I go => He goes ✅  gos ⛔️
We have => She has ✅  haves ⛔️
You study => Ali studies ✅  studys ⛔️
Hamid and Farid do => He does ✅  dos ⛔️
7+
دستور زبان انگلیسی: s- سومین شخص مفرد در زمان حال ساده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *