بنام خدا

📚 مکالمه ۱ ، معرفی

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید خودتان را معرفی و نامتان را هجی کنید.

هجی کردن: حروف یک کلمه را به ترتیب گفتن. مثلا Farid به صورت F-A-R-I-D

⬅️ مکالمه


🔹Ali: What’s your name?
🔸Saeed: It’s Saeed Azadi.
🔹Ali: Saed?
🔸Saeed: No, Saeed. S-A-E-E-D.
🔹Ali: Oh, Saeed. It’s nice to meet you, Saeed.
🔸Saeed: Nice to meet you, too.

🔹اسمت چیه؟
🔸سعید آزادی.
🔹ساعد؟
🔸نه، سعید. S-A-E-E-D.
🔹اوه، سعید. از دیدنت خوشوقتم، سعید.
🔸من هم از دیدنت خوشوقتم.

مکالمات کاربردی انگلیسی بابا آب داد

1+
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱، معرفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *