بنام خدا

📚 مکالمه ۵ ، سوال از شماره تلفن

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید شماره تلفن دوست خود را بپرسید و روش بیان آن را یاد بگیرید.

نکته آموزشی: اعداد شماره تلفن در انگلیسی به صورت تک تک گفته می شود.

💬 مکالمه


🔹Reza: May I have your phone number, please?
🔸Vahid: Sure. It’s 937-163-8298.
🔹Reza: OK… 937-163-8258.
🔸Vahid: Actually, it’s nine eight. 8-2-9-8.
🔹Reza: Oh, 8-2-9-8. Thank you.

🔹رضا: می توانم لطفاً شماره تلفنت را داشته باشم؟
🔸وحید: مطمئناً، آن ۸۲۹۸-۱۶۳-۹۳۹ است.
🔹رضا: بسیار خوب… ۸۲۵۸-۱۶۳-۹۳۹٫
🔸وحید: در واقع آن نه هشت است. ۸-۹-۲-۸٫
🔹رضا: اوه، ۸-۹-۲-۸٫ متشکرم.

مکالمات کاربردی انگلیسی بابا آب داد

معنای عبارات
phone = تلفن
number = شماره، عدد
sure = مطمئنا
actually = در واقع، حقیقتاً
0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۵، سوال از شماره تلفن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *