بنام خدا

📚 مکالمه ۶ ، رزرو میز شام

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید میز شام رزرو کنید و ساعت و تعداد افراد را بیان کنید.

💡نکته آموزشی: اعداد ۰ تا ۱۲ در انگلیسی به ترتیب:

صفر (zero , oh)، یک (one)، دو (two)، سه (three)، چهار (four)، پنج (five)، شش (six)، هفت (seven)، هشت (eight)، نه (nine)، ده (ten)، یازده (eleven)، دوازده (twelve)

💬 مکالمه


🔹Sara: Hello, could I have a dinner reservation for this evening, please?
🔸Server: Certainly. For what time?
🔹Sara: Uh, 7:00?
🔸Server: Let me see… 7:00… for how many people?
🔹Sara: Four.
🔸Server: Yes, we do have a table for four at 7:00.
🔹Sara: Great.

🔹سارا: سلام، می توانم لطفا برای امشب رزرو شام داشته باشم؟
🔸خدمتکار: مطمئناً. برای چه ساعتی؟
🔹سارا: اوم… ۷؟
🔸خدمتکار: اجازه دهید ببینم… ۷ … برای چه تعداد افراد؟
🔹سارا: چهار.
🔸خدمتکار: بله، قطعاً برای چهار (نفر) در (ساعت) ۷ یک میز داریم.
🔹سارا: عالیه.

مکالمات کاربردی انگلیسی بابا آب داد

💡نکته آموزشی: فعل do قبل از فعل اصلی مانند جمله ششم مکالمه بالا قبل have برای تاکید جمله می آید و معمولا معنای «حتما» یا «قطعا» می دهد.

معنای عبارات
dinner = شام
reservation = رزرو، ذخیره
evening = عصر، سر شب
how many = چه تعداد
great = عالی
1+
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۶ ، رزرو میز شام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *