بنام خدا

📚 مکالمه ۷ ، ملاقات یک دوست

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید با دوستتان احوالپرسی کنید و پیشنهاد ملاقات دهید.

💬 مکالمه


🔹Dana: Hey, Liza!
🔸Liza: Dana! It’s great to see you! How are you?
🔹Dana: Pretty good. And you?
🔸Liza: Not bad, not bad. Hey, we should get together sometime, maybe have coffee.
🔹Dana: Yeah, let’s do that!

🔹دانا: سلام، لیزا!
🔸لیزا: دانا! چقدر عالی که دیدمت! حالت چطوره؟
🔹دانا: خیلی خوب. و تو؟
🔸لیزا: بد نیستم، بد نیستم. هی، ما باید یه وقتی دور هم جمع بشیم، شاید قهوه ای بخوریم.
🔹دانا: آره، بیا همین کارو بکنیم.

مکالمات کاربردی انگلیسی بابا آب داد

معنای عبارات
great = عالی
pretty = خیلی، تقریباً، نسبتاً
get together = دور هم جمع شدن
maybe = شاید
let’s = بیا(یید)
0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۷ ؛ ملاقات یک دوست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *