بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)
prep. = preposition (حرف اضافه)

۱ despite /dɪˈ spaɪt/ prep.
بیانگر این است که چیزی اتفاق افتاده یا درست است، اگرچه چیز دیگری ممکن است مانع آن شده باشد؛ علیرغم؛ با وجود این

Despite the soccer field was muddy, Ali and his friends went to play soccer.

ترجمه وحید در حال نوشیدن آب زیادی برای رفع عطش تشنگی اش است.

۲ disrupt /dɪsˈ rʌpt/ v.
جلوگیری چیزی از ادامه دادن مسیر معمولش با ایجاد مشکل برای آن؛ مختل کردن؛ منقطع کردن

Drought caused by the lack of raining, has disrupted the farmers’ normal life.

ترجمه خشکسالی که با کمبود بارندگی بوجود آمد، زندگی عادی کشاورزان را مختل کرده است.

۳ rash /ræʃ/ adj. n.
معنی ۱ (صفت) کسی که کاری را تند و با عجله انجام می دهد بدون اینکه به دقت در مورد معقول بودن یا نبودنش فکر کند؛ عجول؛ بی احتیاط
معنی ۲ (اسم) لکه های قرمز زیادی روی پوست کسی که بوسیله ی بیماری ایجاد می شود؛ جوش

۱٫ Ali rash decision about his new deal led to a failure and bankruptcy.

ترجمه تصمیم گیری شتابزده علی در مورد معامله جدیدش به یک شکست و ورشکستگی منجر شد.

۲٫ The little kid has lots of rashes on his face.

ترجمه این بچه کوچک جوش های زیادی روی صورتش دارد.

۴ rapid /ˈ ræpɪd/ adj.
چیزی که خیلی سریع و در مدت کوتاه اتفاق می افتد یا انجام می شود؛ تند؛ سریع

Producing high-speed trains is the result of rapid growth in modern technologies.

ترجمه تولید قطارهای پر سرعت نتیجه ی رشد سریع در فناوری های نوین است.

۵ exhaust /ɪgˈ zɔːst/ v.
بوجود آمدن احساس خستگی شدید در کسی؛ خسته کردن

Hours of studying for the math exam really exhausted Vahid.

ترجمه ساعت ها مطالعه برای امتحان ریاضی واقعا علی را خسته کرد.

۶ severity /sɪ’verətɪ/ n.
شدت؛ خشونت؛ سخت گیری

The severity of USA atomic bombing in Hiroshima and Nagasaki is visible nowadays in infants genetic disorders.

ترجمه شدت بمباران اتمی ایالات متحده آمریکا در هیروشیما و ناگاساکی امروزه در اختلالات ژنتیکی نوزادان مشهود است.

0
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۷- واژگان ۱-۶)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *