بنام خدا

📚 مکالمه ۸ ، تحویل گرفتن اتاق هتل

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید اتاق هتل را که از قبل رزرو کرده اید تحویل بگیرید.

مکالمه

receptionist Good evening. Welcome to the Ocean Breeze Hotel. Are you checking in?
Chuck Yes, I have a reservation for tonight.
receptionist OK. May I have your name, please?
Chuck Yes, it’s Chuck Bellington.
ترجمه

مسئول پذیرش عصر بخیر. به هتل اوشن بریز خوش آمدید. آیا اتاقتون رو تحویل می گیرید؟
چاک بله، برای امشب رزرو دارم.
مسئول پذیرش بسیار خوب. ممکن است اسمتون رو بگید؟
چاک بله، چاک بنینگتون.

 

واژگان مهم

receptionist = مسئول پذیرش
welcome = خوش آمدید
check in = تحویل گرفتن اتاق
reservation = ثبت نام، رزرو
may = ممکن بودن

0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۸ ؛ تحویل گرفتن اتاق هتل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *