بنام خدا

۳۴ تشویق
Give them a big applause.

ترجمه یک کف مرتب برای آنها بزنید.

The crowd applauded him.

ترجمه جمعیت او را تشویق کردند.

Cheer them on.

ترجمه آنها را تشویق کنید.

Clap for them.

ترجمه برایشان دست بزنید.

Encourage them.

ترجمه تشویقشان کنید.

0
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۴، تشویق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *