بنام خدا

📚 درس ۹ . بخش ۱

برای بیان رویداد یا کاری که در زمان صحبت کردن در حال انجام است، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. برای ساخت این زمان کافیست از افعال بودن (am , is , are) + شکل ساده فعل + ing استفاده کنیم.

I am eating an apple.

ترجمه من در حال خوردن یک سیب هستم.

He‘s doing his homework.

ترجمه او در حال انجام تکالیف منزلش است.

💡 نکته آموزشی! برای منفی کردن زمان حال استمراری تنها not را بعد از am/is/are می آوریم. He’s not eating

مثال یک

🔹 I am studying. I‘m not eating.

ترجمه من در حال مطالعه هستم. من در حال خوردن نیستم.

مثال دو

🔹 He is eating lunch. He‘s not reading.

ترجمه او در حال خوردن ناهار است. او در حال خواندن نیست.

مثال سه

🔹 She is cleaning her room. She is not playing soccer.

ترجمه او در حال تمیز کردن اتاقش است. او فوتبال بازی نمی کند.

مثال چهار

🔹 We‘re watching TV. We are not studying.

ترجمه ما در حال تماشای تلویزیون هستیم. ما در حال مطالعه نیستیم.

مثال پنج

🔹 They are riding bicycle. They are not driving a car.

ترجمه آنها در حال دوچرخه سواری هستند. آنها در حال رانندگی اتومبیل نیستند.

💡 شکل مخفف
I am = I’m

You are = You’re

He is = He’s

She is = She’s

We are = We’re

They are = They’re
1+
دستور انگلیسی: درس ۹؛ زمان حال استمراری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *