بنام خدا

📚 درس ۹ . بخش ۲

زمان حال استمراری به دو صورت سوالات بله/خیر (yes/no questions) و سوالات اطلاعات (information questions) سوالی می شود. برای ساخت سوالات بله/خیر کافیست جای فاعل را با فعل عوض کنیم. You are → Are you

Are you driving right now?
Yes, I am.

ترجمه آیا الان در حال رانندگی هستی؟ بله، هستم.

Is she studying her lessons?
No, she’s not.

ترجمه آیا او در حال مطالعه درس هایش است؟ نه، نیست.

مثال یک

🔹Are you eating right now?
🔸Yes, I am.

ترجمه آیا الان در حال خوردن هستی؟ بله هستم.

مثال دو

🔹Are they taking a taxi?
🔸No, they’re not.

ترجمه آیا آنها در حال گرفتن یک تاکسی هستند؟ نه نیستند.

مثال سه

🔹Is it snowing?
🔸Yes, it is.

ترجمه آیا دارد برف می بارد؟ بله می بارد.

سوالات اطلاعات

برای ساخت سوالات اطلاعات در زمان حال استمراری از کلمات استفهامی مانند what , where و who استفاده می کنیم و مانند شکل سوالی بله/خیر را بعد آن می آوریم.

Where are you going?
I’m going to the mosque.

ترجمه داری کجا می روی؟ دارم به مسجد می روم.

What is Zahra reading right now?
She’s reading a novel.

ترجمه زهرا الان در حال خواندن چه چیزی است؟ او دارد یک رمان می خواند.

Who is washing the dishes?
Vahid.

ترجمه چه کسی در حال شستن ظرف ها است؟ وحید.

💡 نکته آموزشی! زمانی که جمله با Who سوالی می شود، خودش به عنوان فاعل عمل می کند و در ترتیب جمله فاعل نمی آید. ?Who is he driving

مثال یک

🔹Where is he shopping?
🔸He’s shopping at a supermarket.

ترجمه او کجا در حال خرید است؟ او در یک سوپرمارکت در حال خرید است.

مثال دو

🔹What are you doing?
🔸I’m riding a motobike.

ترجمه در حال انجام چه کاری هستی؟ دارم یک موتورسیکلت می رانم.

مثال سه

🔹Who is cooking?
🔸Reza is cooking.

ترجمه چه کسی دارد آشپزی می کند؟ رضا دارد آشپزی می کند.

💡 تغییر شکل برخی افعال با اضافه شدن ing
make making (حذف e)

take taking (حذف e)

come coming (حذف e)

shop shopping (تکرار p)

get getting (تکرار t)

put putting (تکرار t)
4+
دستور انگلیسی: درس ۹؛ سوال با زمان حال استمراری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *