بنام خدا
فصل ۱، ?What’s this / درس ۱

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و همخوانی کنید.

pen , eraser , pencil , ruler , book

خودکار ، پاک کن ، مداد ، خطکش ، کتاب

۳. Listen and read.
۳. گوش بدید و بخونید.

۱.
Billy: Look at the train, Rosy.
Rosy: A train? Oh, Billy!

بیلی: رزی، به قطار نگاه کن.
رزی: قطار؟ اوه، بیلی!

۲.
Rosy: They’re my school things. Look, what’s this?
Billy: It’s a pen.

رزی: اینها وسایل مدرسه ی من هستن. ببین، اینه چیه؟
بیلی: یه خودکاره.

۳.
Rosy: And what’s this?
Billy: It’s an eraser.

رزی: و این چیه؟
بیلی: این یک پاک کن هست.

۴.
Rosy: Can I have my school things, please?
Billy: OK, here you are… Your pencil, pen, and eraser.

رزی: میتونم لطفا وسایل مدرسه ام رو بگیرم؟
بیلی: باشه، بفرما… مداد، خودکار و پاک کن تو.

2+
فمیلی ۱، فصل ۱ / درس ۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *