بنام خدا
فصل ۱، ?What’s this / درس ۳

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بده، اشاره و تکرار کن.

bag , folder , door , window , bookcase

کیف ، پوشه ، در ، پنجره ، قفسه کتاب

۲. Listen and sing.
۲. گوش بده و سرود بخون.
۳. Sing and do.
۳. بخون و انجام بده.

Let’s sing!
Open the book!
بیا سرود بخونیم!
کتاب رو باز کن!

What’s this?
What’s this?
It’s a book.
Open the book.
Close the book.

این چیه؟
این چیه؟
این یک کتابه.
کتاب رو باز کن.
کتاب رو ببند.

What’s this?
What’s this?
It’s a door…

این چیه؟
این چیه؟
این یک در است…

What’s this?
What’s this?
It’s a bag…

این چیه؟
این چیه؟
این یک کیف است…

What’s this?
What’s this?
It’s a window…

این چیه؟
این چیه؟
این یک پنجره است…

0
فمیلی ۱، فصل ۱ / درس ۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *