بنام خدا
فصل ۱، ?What’s this / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

Aa apple , Bb bird , Cc cat , Dd dog

سیب ، پرنده ، گربه ، سگ

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و سرود بخونید.

This is an apple, a, a, apple.
This is a bird, b, b, bird.
This is a cat, c, c, cat.
This is a dog, d, d, dog.

این یک سیبه.
این یک پرندست.
این یک گربست.
این یک سگه.

۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What does the dog have?

سگ چی داره؟

۴. Read and circle the sounds a, b, c, d at the start of the words.
۴. بخونید و دور صداهای a b c d در اول کلمات خط بکشید.

The cat likes birds.
The dog likes apples.
Here’s the cat with the bird.
Here’s the dog with the apple.

گربه پرنده ها رو دوست داره.
سگ سیب ها رو دوست داره.
اینجا یه گربه با یه پرنده هست.
اینجا یه سگ با سیب هست.

0
فمیلی ۱، فصل ۱ / درس ۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *