بنام خدا

● موقعیت یا عبارتی که عجیب به نظر می رسد زیرا دو چیز کاملاً متفاوت را شامل می شود؛ تناقض؛ ضدیت

 

مثال تصویری

That’s a paradox that modern technology has resulted in building more professional war equipment.
ترجمه این یک تناقض است که فناوری نوین منجر به ساخت تجهیزات جنگی پیشرفته تر شده است.

 

● یک زمینه ی عمومی از دانش، فعالیت یا تفکر؛ ناحیه؛ قلمرو پادشاهی

 

مثال تصویری

In the realm of the king, there was a great palace that had a big gate.
ترجمه در قلمرو پادشاه، یک کاخ عظیم بود که یک دروازه بزرگ داشت.

 

● گزارشات وقایع سال به سال؛ گزارش تاریخی

 

مثال تصویری

The Annals of the World is one of the best books that contains the most important historical events of different parts of the world.
ترجمه گزارشات تاریخی جهان یکی از بهترین کتاب هایی است که شامل مهمترین وقایع تاریخی مناطق مختلف جهان می شود.

 

● ترکیب کردن دو یا چند ماده یا بخش؛ اضافه کردن

 

مثال تصویری

When two elements of hydrogen and one oxygen compound, the result is water.
ترجمه وقتی دو عنصر هیدروژن و یک اکسیژن ترکیب می شوند، نتیجه آب است.

 

● مقدار خیلی کمی از رنگ، احساس یا کیفیت؛ کم رنگ

 

مثال تصویری

The flower has a slight tinge of pink color.
ترجمه این گل مقدار کمی از رنگ صورتی دارد.

 

آزمون
  • 1. His gloom was now _________ by the failing mark on his geometry test.
  • 2. The _________ of sports are replete* with the names of great black athletes.
  • 3. One of the great __________ of American life is that though minority groups have suffered injustices, nowhere in the world have so many varied groups lived together so harmoniously.
  • 4. A __________ of garlic is all that's necessacy in most recipes.
  • 5. The cruel king would not allow the prince to enter his _________, restricting him to the forest, which abounded* with wild animals.
Submit
1+
۱۱۰۰ واژه (هفته ۱/روز ۳)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *